MAGYAR VASÚTI MAGÁNKOCSI SZÖVETSÉG

1027 Budapest, Henger u. 2/B

Tel.: (36-1) 368-9614, (36-1) 472-5251 Fax.: (36-1) 250-6897 Email: mvmsz@mvmsz.hu

 

Ismertető

Alapszabály

Rendezvények

Tagok, elnökség

 

Alapszabály letöltése pdf dokumentumként

 

 

 
A

Magyar Vasúti Magánkocsi Szövetség

 

Alapszabálya

 

A 2012. március 21. napján tartott közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

 

A Magyar Vasúti Magánkocsi Szövetség közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: 

 

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1)       A Szövetség neve:                             Magyar Vasúti Magánkocsi Szövetség

 

2)     A Szövetség székhelye:            1037 Budapest, Zay u. 3.

 

3)       A Szövetség működése kiterjed az ország egész területére.

 

4)       A Szövetség a kiadásait tagdíjakból, természetes- és jogi személyek adományaiból valamint a Szövetség céljait nem sértő vállalkozási tevékenység eredményéből fedezi.

 

5)       A Szövetség non profit szervezet. A Szövetség rendelkezésére álló eszközök csak az Alapszabályban rögzített célokat és a Szövetség javát szolgálhatják.

 

 

II.

A SZÖVETSÉG CÉLJA

 

1)     A Szövetség önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. A Szövetség jogi személy.

2)     A Szövetség célja:

a)       a vasúti magánkocsik üzemeltetésének speciális helyzetéből adódó ügyekben a tagok érdekvédelme és érdekeik képviselete erre irányuló igény esetén;

b)       együttműködés a magyar vasúttársaságokkal az üzemvitel körében kialakítandó szabályozásban, a Szövetség céljainak érvényre juttatása;

c)       a vasúti magánkocsi üzemeltetők szakmai támogatása a kocsik beszerzésével, fenntartásával és értékesítésével összefüggő ügyekben

d)       részvétel a Szövetség céljaihoz kapcsolódó nemzetközi szövetségben;

e)       nemzetközi kapcsolatok kialakítása;

f)        jogalkotási és szabályozási feladatok ellátásához szakmai segítségnyújtás, tárgyalópartnerként részvétel ezen folyamatokban és közreműködés annak érdekében, hogy a szabályozások végrehajtása során egységes országos illetve nemzetközi gyakorlat alakuljon ki;

g)       a környezetvédelemi és az EU csatlakozásból adódó feladatok teljesítésének elősegítése,

h)       segítség nyújtás a magánkocsik üzemeltetésével illetve a vasúti áruszállítással kapcsolatban megjelent szabályozási kérdések megismerésében, értelmezésében;

i)         fenti célokkal kapcsolatos ügyekben tanácsadás, felvilágosítás, koordinatív feladatok ellátása.

j)         A Szövetség az általa szervezett szakmai fórumokon biztosítja az érdekelt szervezetek és a tagok közvetlen párbeszéde útján a Szövetség céljainak megvalósulását, továbbá szükség esetén speciális tudással rendelkező szakemberek felkérésével szakmai tanácsot nyújt a hozzá forduló tagszervezetnek a magánkocsik üzemeltetését érintő hazai és nemzetközi előírásokról. A szakmai konferenciákon elhangzottakról tájékoztatást nyújt, lehetőséget biztosít továbbá arra is, hogy a tagok a problémákat erre a célra szervezett rendezvényen megvitathassák, tapasztalataikat megoszthassák.

 

 

III.

SZÖVETSÉGI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

 

1)       A Szövetség teljes jogú tagja lehet minden olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, vagy magánszemély, amelyik illetve aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, erről írásban nyilatkozik vagy alapító tagként az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal a Szövetségi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, a tagdíj megfizetésére.

2)       A Szövetség pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti a Szövetség munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. A pártoló tagot szavazati jog nem illeti meg és tisztségre nem választható.

3)       Az Elnökség indokolt javaslatára különös méltánylást érdemlő esetben a közgyűlés a Szövetség tiszteletbeli tagjává választhatja azt a magánszemélyt, aki a Szövetség céljaival egyetért, eddigi szakmai tevékenysége a tiszteletbeli taggá való választását indokolja és a tiszteletbeli tagságot elfogadja. A tiszteletbeli tagot tagdíj fizetési kötelezettség nem terheli, szavazati jog nem illeti meg és tisztségre nem választható.

4)       A teljes jogú tag belépési szándékát az Elnökségnek nyújtja be. Az Elnökség nyilatkoztatja a belépni szándékozót, hogy az alapszabály illetve a közgyűlési határozatokban foglaltak alapján a Szövetség céljait ismeri, és azokkal egyetért, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tartja, nyilatkozik belépésének indokáról és vállalja a tagdíj fizetését. Az új tag felvételéről az Elnökség a belépési szándék átvételét követő első elnökségi ülésen határoz.

5)       A Szövetségi tagság megszűnik a tag jogutód nélküli megszűnésével, kilépésével vagy kizárásával. A kilépési szándékot írásban kell közölni a Szövetség Elnökségével, legkésőbb a kilépés előtt 30 nappal. A tagsági jogviszony megszűnése nem mentesíti a tagot a Szövetséggel szemben fennálló és a jogviszony megszűnése előtt keletkezett  kötelezettségek teljesítése alól.

6)       A Közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja a Szövetségnek azt a tagját, amelyik az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. A tag kizárására az Elnökség tesz javaslatot. Az Elnökség a kizárásra okot adó magatartásról való tudomásszerzést követő 30 napon belül felhívja az érintett tagot arra, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül fejtse ki álláspontját a sérelmezett magatartással kapcsolatban, nyújtsa be védekezését és jelölje meg bizonyítékait, illetve csatolja azokat. A felhívásban közölni kell az érintett taggal, hogy amennyiben védekezést nem nyújt be, a közgyűlés a rendelkezésre álló iratok és információk alapján dönt. Az elnökség az érintett tag beadványának beérkezésétől számított 15 napon belül intézkedik a közgyűlés összehívásáról. A kizárásra okot adó cselekmény befejezésétől számított 3 év elteltétől kizárásra javaslatot tenni nem elehet.( elévülési idő)

7)     A közgyűlési meghívóban egyértelműen kell szerepelnie a naprendi pontban, hogy mely tag kizárásáról kell döntenie a közgyűlésnek. A meghívóhoz mellékelni kell az Elnökség javaslatát, amelyben szerepel a sérelmezett magatartás leírása és az érintett tag védekezésének lényege. Az érintett tagnak a meghívóval együtt kézbesíteni kell az Elnökség javaslatát, továbbá – védekezés hiányában – fel kell hívni az érintett tagot arra, hogy álláspontját legkésőbb a közgyűlésen ismertesse. Tájékoztatni kell az érintett tagot arról is, hogy távollététben is hozható határozat és védekezés hiányában a közgyűlés a rendelkezésre álló dokumentumok illetve ismeretek alapján dönt.

8)     A közgyűlés által hozott határozatot, annak indokolásával együtt az érintett tagnak írásban a határozat meghozatalától számított 8 napon belül kézbesíteni kell. Az érintett tag a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a határozat ellen bírósághoz fordulhat.

 

IV.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

1)       A Szövetség minden tagja választhat és választható a Szövetség szerveibe. Minden tagot egy szavazati jog illet meg. Minden tag legfeljebb 2 fő képviselővel vehet részt a Szövetség működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában, de a szavazati jogát minden tag a jelen alapszabály aláírására felhatalmazott személyen vagy az adott közgyűlésre szóló szabályszerű meghatalmazásban kijelölt képviselőn keresztül egyszemélyben gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármely teljes jogú tag közgyűlésen jelen lévő képviselője illetve a jelen nem lévő teljes jogú tag felelős képviselője megválasztható.

2)       A Szövetség tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat a közgyűlés által meghatározott határidőig a Szövetség bankszámlájára befizetni. A tag továbbá köteles tevékenyen közreműködni a Szövetségi célok megvalósítása érdekében és részt venni a Közgyűlés által meghatározott konkrét programokban.

3)     A Szövetség tagja köteles az Elnökségnek bejelenteni minden olyan körülményt, ami tagsági jogát érinti (pl. csőd, felszámolási eljárás, képviselő személyében, vagy a cég elnevezésében, székhelyében tevékenységében történő változás)

4)       A Szövetség tagja a tudomására jutott és a Szövetség céljait érintő információról tájékoztatni köteles az Elnökséget.

 

V.

A SZÖVETSÉG SZERVEI: KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK

 

1)     A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely a Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlést az Elnök hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a tagok egyharmada azt – az ok és a cél megjelölésével - igényli, vagy az Elnökség bármely tagja azt szükségesnek tartja.

2)     A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele + 1 tag jelen van, illetve képviselteti magát. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, az erre való figyelemfelhívásnak a meghívóban szerepelnie kell. A megismételt Közgyűlés és az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontja között minimum 8 napnak kell eltelnie, de legfeljebb 30 nap lehet, amely időpontot az eredeti Közgyűlés meghívójában is meg kell jelölni.

3)       A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.

4)       Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a.        Az alapszabály megállapítása és módosítása,

b.       az előző évi számviteli beszámoló megállapítása és az éves költségvetés megállapítása;

c.        a tisztségviselők, ügyintéző szervek éves beszámolójának elfogadása,

d.       az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztása és visszahívása;

e.        a Szövetség más Szövetséggel való egyesülésének, szétválásának illetőleg feloszlásának a kimondása;

f.         az éves tagdíj mértékének és esedékességének meghatározása,

g.       tag kizárása;

h.       tiszteletbeli tag felvétele.

5)       Az alapszabály módosításához, tag kizárásához, és a Szövetség feloszlásának, egyesülésének, szétválásának kimondásához az összes szavazat kétharmadának támogató szavazata (minősített többség) szükséges.

 

6)       A Szövetség tisztségviselői: az Elnök, a Főtitkár és a Titkárok. (együtt: Elnökség)

 

7)       A Szövetség tisztségviselőit a Közgyűlés 3 évre választja.

 

8)       Ha a Szövetség tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban bizalmatlansági indítványt nyújt be bármely vezető tisztségviselővel szemben, akkor az elnök köteles 60 napon belüli időpontra a közgyűlést összehívni. Kezdeményezni lehet a tisztségviselő visszahívását, ha

a)       magatartása az alapszabállyal ellentétes,

b)       magatartása a Szövetség céljait veszélyezteti,

c)       tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta el,

d)       a jogi személy taggal a tisztségviselő jogviszonya megszűnt.

9)     Ha a bizalmatlansági indítvány az elnök személyére is vonatkozik, akkor annak tartalmaznia kell az új elnökjelölt megnevezését. Az indítvány elfogadása esetén egyúttal az új elnökjelöltről is dönteni kell.

10)  A vezető tisztségviselő visszahívását napirendjére vevő közgyűlésre a visszahívni kívánt vezető tisztségviselőt a napirend ismertetésével meg kell hívni. A határozat meghozatala előtt lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett vezető tisztségviselő védekezését és álláspontját a közgyűlés előtt ismertesse.

11)  A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a közgyűlésen jelen lévő tagok több mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgyűlés az elnök személyét nem érintő bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen módon megválasztott vezető tisztségviselők hivatali ideje megegyezik a leváltott vezető tisztségviselők hátralévő hivatali idejével. A leváltott vezető tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt vezető tisztségviselő megválasztásáig tart.

 

 

VI.

AZ ELNÖKSÉG ÉS A TISZTSÉGVISELŐK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

1)       Két Közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

2)       Az Elnökség jogosult a Szövetséget terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a Közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.

3)       Az Elnökség előkészíti a közgyűlést, javaslatot tesz tag kizárására, dönt a rendkívüli közgyűlés összehívásáról, dönt tagfelvételi ügyekben, gondoskodik a Szövetség szabályszerű gazdálkodásáról, kezeli a Szövetség vagyonát, szervezi a Szövetség tevékenységét a Szövetségi céloknak megfelelően, végrehajtja a közgyűlés határozatait, irányítja a Szövetség munkaszervezetét.

4)       Az Elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes, mely három tagból legalább az egyik az Elnök vagy a Főtitkár. Az Elnökség szükséghez képest - de legalább évente négyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 5 nap időköznek kell lennie. Bármely, az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személy vagy szervezet az Elnökség ülésére meghívható.

5)       Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök (távolléte esetén a Főtitkár) szavazata dönt.

6)       Az Elnök jogai és kötelességei:

a)       a Közgyűlés összehívása;

b)       a tagság pénzéről a kezelők elszámoltatása;

c)       a kiadások számláinak ellenőrzése;

d)       megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez;

e)       harmadik személyekkel való szerződések megkötése;

f)        a Közgyűlés határozatainak végrehajtása vagy végrehajtatása;

g)       a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelésének illetve felhasználásának ellenőrzése;

h)      a Szövetség tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

7)       A Főtitkár jogai és kötelességei:

a)     az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az Elnököt, de az Elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása szükséges;

b)     a Titkárok feladatainak koordinálása és a végrehajtás ellenőrzése;

c)     a Szövetség pénzállományának kezelése;

d)     a számlák kezelése és nyilvántartása;

e)     a pénztárkönyv vezetése;

f)      mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése;

g)     a számlák hitelességének ellenőrzése;

h)     nyilvántartás vezetése a tagságról.

 

8)     A Titkárok jogai és kötelességei:

a)       a Titkárok vezetik a szakmai munkacsoportokat (műszaki, gazdasági, jogi);

b)     szervezik a Szövetség céljainak megfelelő érdekképviseleti, koordinációs, felvilágosító, információs munkát;

c)     biztosítják, hogy a Szövetségen keresztül a tagoknak adandó, az egyes szakterületeket érintő információk naprakészek legyenek;

d)     gondoskodnak arról, hogy szükség esetén megfelelő szakemberek álljanak a Szövetség rendelkezésére.

 

9)     Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnök (távolléte esetén a Főtitkár) és a jegyzőkönyvvezető, Közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.

 

10)  Az Elnök köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

 

11)  A Szövetség iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a Főtitkár kezeli.

 

12)  Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

 

VII.

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE

 

1)     A Szövetséget az Elnök és a Főtitkár önállóan jogosult képviselni, ennek megfelelően aláírási joguk is önálló. A Titkárok a Szövetséget más képviseletre jogosulttal együtt jogosultak képviselni, ennek megfelelően az aláírási jogot más aláírásra jogosulttal együtt jogosultak gyakorolni.

 

2)     A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök önállóan jogosult, illetve a Főtitkár valamelyik más aláírásra jogosult képviselővel együttesen jogosult.

 

 

VIII.

A SZÖVETSÉG VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

 

1)       A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés a Szövetség vagyonát képezi. A Szövetség vagyona oszthatatlan. A Szövetségi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot a Szövetség vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

2)       A Szövetség a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. A Szövetség, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A Szövetség jogosult vállalkozási tevékenység folytatására, amelyből eredő nyereséget a Szövetség céljaira köteles fordítani. A vállalkozási tevékenység nem történhet a Szövetség céljainak rovására és nem sértheti az egyes tagok érdekeit.

3)       A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagokat csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig terheli felelősség. 

4)       A Szövetség megszűnése esetén vagyonát a Szövetség céljaival azonos célokat képviselő más társadalmi szervezet céljaira lehet csak felhasználni, melyről konkrétan a feloszlást kimondó Közgyűlés dönt.

5)       A Szövetség működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az Elnök a Szövetség gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

6)       A Szövetség céljainak megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére használja fel, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

 

IX.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

1)     A Szövetség bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

2)       A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

 

A jelen okiratban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre egyrészt a 2011. évi CLXXV. rendelkezései, a Ptk. előírásai, valamint a később meghozandó Közgyűlési határozatok az irányadók.

 

Az alapszabályt a Szövetség (egyesület) 2004. október 20. napjára összehívott alakuló közgyűlése a 2/2004.számú határozattal fogadta el. Az alapszabály jelen okiratba foglalt módosításait a Szövetség 2012. március 21. napján tartott közgyűlése a 4./2012. számú határozattal fogadta el.

 

 

Kelt, Budapesten, 2012. március 21. napján

 

 

 

 

 

elnök

 

főtitkár

 

 

 

 

 

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

Ellenjegyezte Budapesten, 2012. március 21. napján: